Shunksapa Wakan, Black Medicine Horse

Shunksapa Wakan – Black Medicine Horse
Oil, © 1994
Private Collection